Курс Критично мислене

Курс Критично мислене

Лектор: проф. Паруш Парушев

Курсът е част от бакалавърската програма и ще се проведе от 8 до 12 декември 2014 г от 18 до 21 часа в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“ гр. София, ул. „Антим I“ 14, етаж 6

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!

 

                Професор Паруш Парушев е заместник-ректор и декан на докторантските програми по приложно богословие в Международната богословска баптистка семинария в Амстердам.

 

В този курс ще се формулират основните стъпки при формирането на такава нагласа. За целта ще разгледаме специфични умствени операции или интелектуални качества, всяко, от които предполага анализ и оценка.

                Критическото мислене е умствена нагласа. Това е подход, а не алгоритъм. В този смисъл няма само един „правилен” начин на критическо мислене. В курса ще бъдат разгледани и сравнени поне два принципно различни подхода за анализ и комуникация на съждения.

                Курсът е с практическа насоченост. Специално внимание ще бъде отделено на приложения на критическо мислене в богословските дисциплини за ефективно прочитане на текстове и при подготовка на академични теми.

 

                Курсът Критическо мислене е базова дисциплина в англо-американската образователна система за получаване на Сертификат или Бакалавърска степен по хуманитарни дисциплини. Този курс ще помогне на студентите да се запознаят с различни подходи за ефективна аргументация и анализ на съждения.

 

 

В. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

                В.1. ЛЕКЦИИ

Тема №

Наименование на темата

Хорариум, акад. часа

1.

Тема 1. Уводен обзор.

3

2.

Тема 2. Интегрален подход към критическо мислене.             

8

4.

2.1. Четири-измерен модел на анализ на аргументи.

2

5.

2.2. Методи на аргументация.

2

6.

2.3. Природа на убежденията.

2

7.

2.4. Оценка на ситуацията, доверие, преданост и интереси

2

8.

Тема 3. Основни елементи на диференциалния подход към критическо мислене.

9

9

3.1. Структура на базов аргумент: предпоставки и претенции. Комплексен аргумент.

1

10.

3.2. Гаранции и подкрепления.

1

11.

3.3. Квалификации и възражения.

1

12.

3.4. Език, стил, реторика.

2

13.

3.5. Използване на критическото мислене при изпълнение на богословски изследователски проекти и академични писмени работи.

4

14.

Тема 4. Аргументиране върху примери от избрани богословски дисциплини (омилетика, християнска етика, апологетика и систематическо богословие).

 

10