Курс: Апологетика

Курс: Апологетика

Преподаватели: Тодор Велчев и Стив Панкрац

Курсът ще се проведе от 12 до 16 декември 2015 г. от 18 до 21 часа в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“ гр. София, ул. „Антим I“ 14, ет. 6

Целта на курса е студентите по богословие да се запознаят с предназначението и основните въпроси на християнската апологетика, както и да развият конкретни идеи за нейни творчески приложения към проблемите на действителността. В първата част на курса (Обща апологетика) се въвежда понятието за апологетика, прави се кратък исторически преглед на християнската апологетика и на значението й в постмодерния свят. Дискутират се възможните подходи за достигане до истината, коментират се основните светогледи и аргументите в полза на християнския теизъм. Втората част (Частна апологетика) представлява преглед и въведение към някои актуални проблеми и предизвикателства за съвременната апологетика: сравнение с други религии, проблемът за злото и страданието, отношението между наука и религия, етически въпроси в епохата на преобладаващ релативизъм. Предвижда се всеки студент да си избере някаква специализирана тема от областта на частната апологетика и да подготви реферат (курсова работа), който да представи като част от крайния изпит. В хода на курса ще се проведат и малки практически занятия. Целта е студентите да придобият опит и да изграждат качества на апологети.

Поради ограничения хорариум част от съдържанието на курса трябва да бъде усвоено чрез самостоятелна подготовка. Предварителните изисквания към студентите са да имат добри познания по новозаветно и систематично богословие, критично и логическо мислене, както и интерес към историята и културата. От тях се очаква силна мотивация, активно участие, желание за разширяване на придобитите познания и идеи за приложението им.

След приключване на курса участниците трябва да са придобили увереност да си изграждат самостоятелно последователен християнски светоглед и да са готови да го защитават в своята бъдеща практика като християнски служители.

 

Обща апологетика

1              Понятие за апологетика (основно богословие). Обзор на курса. Новозаветна апологетика. Кратък исторически преглед на християнската апологетика.

2              Постмодернизъм: постмодерна ситуация, постмодернистично мислене и масова култура. Предизвикателства към християнския светоглед в съвременна България. Идея за християнски отклик на постмодернизма.         

3              Методология на апологетиката. Възможни подходи за достигане до истината: агностицизъм, рационализъм, фидеизъм, експериентализъм, евиденциализъм, прагматизъм. Тест за истинност и за неистинност на Geisler        

4              Основни възгледи за Бога и света. Пантеизъм. Атеизъм (натурализъм, атеистичен екзистенциализъм). Анимизъм (в български контекст). Класически теистични аргументи.              

5              Християнски теизъм. Доказателства за истинност: чудесата и свръхестественото, обективност на историята, историческа достоверност и канон на Новия Завет.   

 

Частна апологетика

6              Сравнителна религия: ислям   1

7              Проблеми на теодицеята: произход на злото, човешкото страдание в светлината на Божията справедливост и любов 2

8              Християнската етика и съвременният свят. Релативизъм и толерантност       1

9              Наука и християнски светоглед: въведение     1

10           Произход на Вселената: съвременната космология и християнският възглед за Вселената, теорията за Големия взрив и космологичният аргумент за съществуването на Бога, антропният принцип и телеологичният аргумент за съществуването на Бога.

11           Произход на живота и човека: Intelligent Design (Разумен замисъл); поява и същност на човека       

Упражнения: практическа апологетика

1              Изкуството да слушаш и да задаваш въпроси  1

2              Изкуството на аргументацията. Анализ на текст от Интернет форум: слабости, некоректни доводи и противоречия. 1

3              Да разбираме културата, бита, манталитета и социалната среда. Анализ на културен феномен