Лекция с Джон Уолтън

Лекция с Джон Уолтън

 

 

 

 

 

 

 

Идеята за тези лекции беше много добра и организаторите заслужават много висока оценка.

 

С най-добри пожелания,

 

проф. Михаил Бушев

 

ИФТТ-БАН

 

***

 

Това е една много навременна и отрезвяваща лекция, която при всички случаи ни приближава още повече до Словото. Лично за мен г-н Уолтън даде отговор на много мои питания. Признавам си, че аз самият се съблазнявам да търся в откритията на съвременната наука потвърждение на библейските текстове. Всъщност в Писанието изобщо не става дума за това. Като пример бих посочил, че немалко съм си блъскал главата върху Бит.4, където Каин убива Авел. Това би трябвало да означава, че на Земята са останали всичко на всичко трима човеци – Адам, Ева и Каин. Според Бит.4: 17 обаче „Каин позна жена си и тя забременя и роди Енох“. Тези и редица други логически несъвместимости могат да бъдат разбрани само ако се приеме, че Адам и Ева не са първите хора изобщо, а първите хора, създадени по Божия образ и подобие. Най-съществената поука за мен е, че не бива да се напъваме да бъдем по-мъдри от Словото, а просто трябва да се опитваме да Го разберем. В тази насока г-н Уолтън ни дава много полезни и вълнуващи съвети и насърчения.

 

Проф. Пламен Цветков, д.н. Преподавател в НБУ

 

***

 

Във време на изключително динамично развитие на обществените процеси от особено значение е връщането към началото, към източника на всичко. Този процес отрезвява, дава добър поглед върху настоящето и необходимите посоки за бъдещето. Особено свежия начин на представяне на Началото от страна на д-р Джон Уолтън беше този елемент на отрезвяване и насочване. С напълно различния поглед върху разбирането на първите няколко глави от книгата Битие, д-р Уолтън събуди у мнозина жаждата за по-дълбоко изучаване на Божието слово дори и в неговите най-трудни моменти.

 

Люпчо Колевски – студент – магистър в НБУ

 

***

 

Здравейте, изказвам голяма благодарност за възможността, която имах преди седмица да присъствам на лекцията на Джон Уолтън върху първите 3 книги на Битие. Досега не бях чувал за този лектор. След кратка справка видях, че той е един даровит лектор с много научни дисертации и книги по Старозаветно богословие. Лекцията ме накара да се замисля върху всичко, което досега сме учели и знаели. Благодарен съм за новия поглед и теория на тези трудни Библейски пасажи. Смятам, че това е новия път, по който трябва да “свети” “Св. Тривелий”, на няколко месеца да се кани лектор, който да изнася нови и съвременни теории върху спорни, а и не само спорни пасажи от Библията. Само по този начин аудиторията, а вярвам тя не ще бъде малка, ще бъде провокирана и най-малкото ще говори върху богословски казуси. Духовното приспиване и летаргия е най-вредно за търсещия Бога човек, да не бъде !

 

Боян Евстатиев – студент – магистър

 

***

 

Допадна ми, че Уолтън изложи в самото начало богословските си предпоставки, защото ако не бяха заявени в началото, нямаше да бъдат разбрани от лекцията.

 

Гледната точка от която подходи (постави се в обувките на древен читател – ок. 1500 год. пр.Хр.) му даде възможност да ни предложи нови идеи върху текста. Повечето от тези идеи бяха съобразени с богословските му предпоставки, но не всички.

 

Докато разглеждаше ден по ден текста от Бит.1 гл., заяви, че този текст не говори за сътворението, а за функциите, които Бог влага в сътвореното. Тук основната насока изглеждаше като ново откровение върху текста, и тя не противоречи на традиционно разбирания смисъл, а го допълва.

 

Едва в края на втория ден беше обаче ясно заявено това, което в общи линии са били практическите предпоставки за представеното тълкувание – търсене на примирение с всесилния научен подход, който отнема вниманието на децата ни и ги привлича с логичното си изложение, когато попаднат в училище и още повече в колеж и университет. Като че ли целта се измести от тълкуване на текста в светлината на това което разбира древният читател, към позицията, че в еволюционния подход, възприет от масовата наука, няма противоречие с Библейския текст, и следователно не бива да индоктринираме децата си с него, за да не се отчуждават от вярата, когато попаднат в колежа и там ги убедят в еволюционния научен подход. Джон Уолтън ясно нарече всъщност еволюционната теория – “вяра”. Нека да сме наясно, че вярата не е емпирична наука; Така че не бива да се смесва еволюционната вяра с научен подход – еволюционният възглед е обикновена спекулация.

 

Румен Папратилов – Издателска къща „Нов човек“

 

***

 

Лекционната поредица на д-р Джон Уолтън беше на високо богословско ниво, което я превърна в събитие за цялата християнска общност в България. Имаше и авторитетни представители на научната общност, които бяха възхитени от оригиналната и задълбочена трактовка на Битие 1-3 глави.

 

Отдавна беше време в нашата страна да се чуе и друго становище по конфликтната тема за отношението между наука и религия, освен това на младоземния креационизъм. Според мен, досега тази едностранчивост в подхода оставаше мнозина с погрешното впечатление, че младоземният креационизъм е единственият възможен християнски и библейски обоснован възглед за творението. Това поражда вътрешни противоречия у християни, работещи в областта на природните науки и понякога вреди сериозно на духовното им състояние, а от друга страна, затвърждава предубежденията на образованите невярващи, че християнството е враг на модерната наука. Д-р Уолтън засегна и този проблем в края на изложението си, с дълбока загриженост и ревност за Божието дело. Присъстващите християнски работници и пастири имаха нужда да чуят това!

 

Надявам се и за в бъдеще да има събития от такъв ранг в областта на християнското образование. Бих препоръчал те да бъдат разгласявани с повече предварителна информация за лектора, за темата и за целите на конференцията. Това беше навярно единствената слабост на отминалата проява – хората не знаеха какво точно да очакват.

 

Тодор Велчев – гл. асистент катедра „Астрономия“ СУ и преподавател по Апологетика и Християнство и култура във ВДУ „Св. Тривелий“

 

***

 

Според мен беше много ценен семинар, защото предложи съвсем друга, добре обоснована, гледна точка на Битие 1-3.  Джон Уолтън го направи по много логичен и достъпен начин, така че, хората много добре могат да запомнят главните моменти и идеи.

С Тодор Велчев сме опитвали накратко да засегнем темата в курса по апологетика, да покажем на студентите, че е важно, преди да тълкуваме тези глави, да разберем какво те  се опитват да кажат и какво не, иначе можем да направим много погрешни изводи.  Така че, за мен лекцията на д-р Уолтън беше много насърчителна, защото той подчертава същите принципи, но хубавото беше, че с неговата компетентност по въпроса за древните светогледи и писания той даде много повече основание за идеята, че авторът на Битие няма предвид да описва по научен начин как Бог е сътворил материалната вселена.  Според мен този семинар беше много полезен за Християнската субкултура, защото може да действа като импулс за повече диалогично и обогатяващо обсъждане на темата от различни гледни точки.

 

Стив Панкрац – сдружение „Харта“ и преподавател по Апологетика и Християнство и култура във ВДУ „Св. Тривелий“

 

***

 

Този „нов прочит” на Битие 1:1 – 2:3 „през очите на древните”, картината на Божията грижа и обич към нас, която проф. Джон Уолтън ни обрисува, даде нов облик и обогати разбирането ми за дълбочината на Божията цел и план за нас – Негово творение и храм.

 

Теодора Христова – завършила студентка от ОБФ