Курс: БИБЛЕЙСКА ХЕРМЕНЕВТИКА

Курс: БИБЛЕЙСКА ХЕРМЕНЕВТИКА

 

ВЪВЕДЕНИЕ В БИБЛЕЙСКА ХЕРМЕНЕВТИКА

Преподавател: Георги Гърдев

Курсът ще се проведе на 23 до 25 февруари 2015 година от 16:00 до 21:00 часа в сградата на Висше духовно училище “Св.Тривелий“, гр. София, ул. “Антим I“ №14, ет. 6


УЧЕБНА  ПРОГРАМА

ХЕРМЕНЕВТИКАТА е наука и изкуство за тълкуване, обикновено прилагана към древната литература. Това е основен курс, който разглежда как херменевтиката се прилага към Библията. Шейсетте и шест книги на Библията са най-добре доказаните древни текстове, познати на човека. Библията със сигурност е един от най-влиятелните древни текстове, преведена на повече съвременни езици от която и да е друга книга в човешката история. Този курс включва въведение към предмета херменевтика, същността на тълкуването, история на тълкуването, предположенията, с които пристъпваме към тълкуването, една цялостна методология за тълкуване (използуваща както синтетичния, така и аналитичния метод), както и излагане на някои особени проблеми.

 

A.            ЦЕЛИ НА КУРСА:

•             Студентите да разберат уникалността на Библията и от там нуждата от сериозен подход при нейното тълкувание

•             Да са запознати с историческото развитие на науката библейска херменевтика

•             Да научат особеностите на библейската херменевтика

•             Да се запознаят с различните жанрове на Библията и техните особености при тълкуванието

•             Да се научат сами да тълкуват Словото чрез използването на граматико-културният-исторически херменевтичният метод и правилното използване на помощни материали

 

B.            ПРОГРАМА

1.            Херменевтика, екзегетика, тълкувание - определение. Прилики и разлики. Цели и мястото на Херменевтиката в изучаване на Библията.

2.            Библията

•             боговдъхновение на Словото - теории.

•             Външни и вътрешни доказателства за боговдъхновеността на Писанието.

•             Канон – как стана така, че имаме тези 66 книги.

3.            Кратък исторически преглед на развитието на Херменевтиката.

•             древно-еврейска херменевтика - алегория, мидраш, пешер (100B.C.-100A.D.)

•             новозаветна херменевтика - алегория, типология (100 A.D.)

•             патристична (ранно-християнска) херменевтика - разлика между Антиохийското, и Александрийското тълкувание, Августин Блаженни,

•             функционална, Типологична,  Авторитетна,  Алегорическа, Историческо - граматическа (100A.D.-500.B.C)

•             средновековна херменевтика (600-1500 A.D.) - буквално, алегорично, морално и анагогическо тълкувание

•             херменевтиката на реформаторите - (1500-1800) - историко-граматичен подход

4.            Граматичен-исторически-културен метод за тълкуване на словото

•             общи принципи

•             упражнение

5.            Сериозно четене на текста - основа на тълкуванието

•             изречения - повтарящи се думи, контрасти, сравнения, изброяване, прина-следствие, тропи, съюзи, глаголи, местоимения

•             параграфи - от общо към конкретно, въпроси-отговори, диалог, условни клаузи, човешко и божие действие, емоционални термини, тона на текста

•             пасажи - перикоп, връзка между параграфите в пасажите (епизоди), повратна точка, редуване, хиастична структура, инклузио.

•             Упражнение

6.            Изследване на историко-културният контекст - Sitz im Leben

•             автор

•             първите слушатели/читатели

•             география - топография, обичаи (културни и религиозни)

•             опасности при изучаването на културно-историческият контекст

•             упражнение

7.            Какво носим със себе си, когато четем и тълкуваме Библейският текст

•             предварителни асоциации

•             упражнение

8.            Литературен контекст -

•             какво е литературен жанр

•             заобикалящ контекст - как да го определим

•             непосредствен контекст

•             опасност от пренебрегване на литературният контекст

•             упражнение

9.            Изучаване на думи    

•             Често правени грешки при изучаване на думите

•             Упражнение

10.          Тълкувание и приложение -

•             кой-контролира значението?

•             Как да приложим това, което сме научили от текста

•             упражнения

11.          Ролята на Святият Дух в херменевтичният процес

•             Св. Дух като божествен автор на Писанието

•             можем ли да разберем Библията без работата на Св Дух

•             Работата на Духа в християнският херменевт

12.          Тълкувание на НЗ – Послания

•             характеристика, съдържание и форма

•             Как се тълкуват посланията - практична част

13.          Тълкувание на НЗ - Евангелията

•             характеристика, особености и форма

•             Притчи

•             Упражнение

14.          Тълкувание на НЗ - Откровение

•             Четири теории на тълкувание

•             особености на апокалиптичната литература - откровение, пророчество

•             исторически контекст, жанр, цел на написване

•             тълкувание на откровение - практична част

15.          Тълкуване на СЗ -

•             тълкувание на Закона

•             тълкувание на СЗ закон през призмата на НЗ учения

•             упражнения

16.          Тъклувание на СЗ –

•             поезия,

•             пророци

•             литература на мъдростта

17.          Как се пише екзегетична/курсова работа