Консултиране и саморазвитие

Консултиране и саморазвитие

Преподавател: гл. ас. д-р Надя Стойкова

 

Курсът е част от магистърската програма „Духовно развитие“ и ще се проведе на 23, 24.04 и 01, 02.05. от 9:00 до 17:00 в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“, гр. София, ул. „Антим I“ №14, ет. 6

 

За външни лица се прилагат следните такси:

Намалена такса за един курс - (плащане преди началото на курса) - 70 лв.

Такса за един курс - (плащане при започване на курса) - 90 лв.

Такса за един ден от обучението - 35 лв.

 

Анотация:

Лекционният курс представя въведение в същността на индивидуалното консултиране като процес, техники за намеса, роля на консултанта, формулиране на заявката и договаряне на помощта според видовете клиенти. Курсът се състои от две части, като първата е насочена повече към процеса на консултирането, а втората част към процеса на саморазвитието, където ще се разгледат въпросите за себеразвитието — самопознание и саморефлексия, откриване на дарбите и формулиране на цели за развитие.

 

Резултати:

Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще знаят:

• основните характеристики на консултирането като процес на помагане;

• основните нагласи у консултанта и техники за намеси;

• видове клиенти и процес на договаряне на помощта;

• саморазвитието като част от процеса на себепознание и саморефлексия;

 

Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще могат:

• да разпознават основните видове хора (клиенти) в процеса на консултиране;

• да водят процеса на консултиране според заявката и да преценят намесите в процеса на консултиране;

• да разбират и формулират лични цели за саморазвитие;

 

Теми

Тема 1. Същност на консултирането — нагласи у консултанта, заявка, етапи на консултиране, видове клиенти. /8 часа/.

Тема 2. Основни техники за намеса в индивидуалното консултиран. /8 часа/

Тема 3. Саморазвитие чрез себепознание и себерефлексия. /8 часа/

Тема 4. Дарби и области за развитие. /4 часа/

Тема 5. Целеполагане в процеса на саморазвитие. /4 часа/

 

Литература

1. Шулман, Л., Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи, Невро науки, София, 1992

2. Петрова-Димитрова, Н., Методи на социалната работа, София, 2001.

3. Тодорова, Е., Реалната помощ, Албатрос, 1999.

4. Степанов, С., Познакомтесь с собой, Москва, 2000.

5. Как да помогнем?, Наръчник за работещи с родители, София, 2003

6. Скот Пек, М., Хора на лъжата, Кибея, 1994

7. Koch, K., Christian counseling and Occultism, Germany, 1972.

8. Samson, A., Developper sa resilience, Paris, 2008

9. LaHaye, T., Comment vaincre la Depression, L.L.B, France, 1990

 

 

Гл. ас. д-р Надя Стойкова e изпълнителен директор на ИСДП.

Завършва висше образование в СУ “Св. Кл. Охридски” през 1997 със специалност „Социална работа с деца и юноши”, по-късно и магистърска програма по мениджмънт на социалната работа. През 2004 защитава докторска програма по социална работа и социална педагогика към ФНПП в СУ “Св. Кл. Охридски”.

 

Специализации

През 2003 участва в обучение и стаж в Институт по социална работа, Лорен, Франция, където преминава обучение по супервизия в социалната работа. Успешно преминава курс през 2003 г. за обучение на обучители по социални умения, проведен в София от Институт за изследване на детското поведение, Амстердам. По-късно през 2005 г. към Национален център по наркомании завършва обучителен курс за използване на психодрама в работата със зависими. През 2009 г. провежда стаж в Център за самотни майки, гр. Мец, Франция, относно възможностите за прилагане на резилианс подход в работата с клиенти от рискови групи. В рамките на програма „Прокопил” през 2011 г. в гр. Букурещ, Румъния участва в международно обучение на обучители по супервизия.

 

Професионален опит

От края на 2001 работи като консултант към Фондация “Партньори-България” в рамките на програма за повишаване капацитет на местните комисии. През същата година започва и работа като консултант към ИСДП в рамките на проект “Подобряване качеството на социалната работа в затворите и “Обучение по Международни стандарти за местните комисии”. През 2002 става обучител по методи на социална работа, приемна грижа и осиновяване; деца с проблемно поведение в рамките на проекта “Реформа за повишаване благосъстоянието на детето”. От 2003 се включва активно в дейността на ИСДП като обучител, консултант и изследовател. Участвала е в разработването на методологията и провеждането на над 10 изследвания у нас в областта на социалната работа с деца и семейства. От 2004 провежда методическа подкрепа, индивидуални и групови супервизии, както и обучения по интервизия и супервизия на екипите от ОЗД, КСУДС в Шумен, Стара Загора, Пловдив, по-късно Пазарджик, Нови Пазар, Перник, Видин и др.

 

Публикации:

Програма „Обучение на лишени от свобода млади правонарушители в умения за асертивно поведение”. Групови специализирани програми в помощ на работещите с млади правонарушители. София, 2003, с.51-83

Съавтор. Н. Петрова, В. Банова, Ръководство за изработване на оценката на непълнолетен правонарушител. Ръководство за изследване на детето — II част, София, 2004, с. 355-374

Наръчник „Нов модел на работа в домовете за деца”, съавтори: доц. д-р Н. Петрова и д-р Н. Стойкова, ИСДП, София, 2008

Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”, съавтори: Елка Налбантова, Зоя Иванова и д-р Надя Стойкова, София, 2008, одобрена от АСП към Министерство на труда и социалната политика

Сравнително международно изследване „Сексуално насилие над деца в институции” — България, Гърция, Латвия, Литва и Полша, ИСДП, София, 2010

Програма за позитивно родителстване. Наръчник за обучители. Съавтори: доц. д-р Н. Петрова и д-р Н. Стойкова, ИСДП, София, 2011.

Програма за работа с родители, извършители на насилие над децата си. Наръчник за обучители. Съавтори: Валентина Караганова, доц. д-р Н. Петрова, д-р Н. Стойкова, Елена Манасиева, Милвана Панайотова, ИСДП, София, 2011.

др.