Новозаветно богословие

Новозаветно богословие

Преподавател: Ричард Уолтън

Курсът е от бакалавърската програма по богословие и ще се проведе от 4 до 8 май от 18 до 21 часа в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“ Адрес: София, ул. Антим I № 14, ет. 6.Магистрите, които могат да присъстват на курса, той ще им бъде признат, като част от богословския модул. Лекциите са отворени и за слушатели.

Курсът по новозаветно богословие е въведение в изучаване на Библейското богословие. То ще бъде приложено в изучаването на Новия завет. Студентът ще разбира разликата между систематичното богословие и библейското богословие и как да разбира Писанията от гледната точна на библейското богословие.

 

Лекциите и лично изучаване ще бъдат правени върху богословските теми от Новия завет, както и уникални богословски теми от различни автори на книгите от Новия завет.

 

Целта на изучаването на библейското богословие е студентът да разбира как Писанието повдига богословски въпроси, свързани с живота през първи век сл. Хр., за да може да използват богословието, за да задават подходящи въпроси за приложението на богословието в днешния свят.

 

Материалът, който трябва да бъде разгледан е много широк и часовете в клас няма да са достатъчни да се разгледат важните въпроси. Ще се дават задания, които да допълват материала, разгледан в час. Курсът ще служи за въведение към богословието, представено от различните автори на Писанието под вдъхновението на Святия Дух. За тяхното по-дълбоко изучаване ще е необходим цял живот. Желанието на преподавателя е това въведение в Новозаветното богословие да предизвика всеки студент да продължава да изучава и научава през живота си, като служи на нашия славен Спасител, Исус Христос.

 

Учебници:

 

Милн, Брус, Наръчник по систематично богословие, Нов човек, София, 1995

Скот, Д. Юлиус, Новозаветни теми, Орел прес,София, 2005

Уайт, Джон, Борбата, Нов човек, София, 1993

Допълнителни текстове:

Райри, Чарлс, Основно Богословие, Верен, София, 1998

Ериксън, Милард, Систематично Богословие, Нов човек, София 2001

Пакър, Д. И., Познаването на Бога, Нов човек, София 1993

Тозер, А. У., Познаването на Святия Бог, Нов човек, София, 1993

Библиография:

 Следните текстове са на Английски и са достъпни в библиотеката на св. Тривелий

Elwell, Walter, ed. Evangelical Dictionary of Evangelical Theology, Eerdmans, Grand Rapids, 1998

Gutherie, Donald, New Testament Theology, IVP, Downers Grove, 1981

Hawthorne, Gerald F. et.al.  Dictionary of Paul & His Letters, IVP, Downers Grove, 1993

Ladd, George E, A Theology of the New Testament, Eerdmans, Grand Rapids, 1993

_____________, The Gospel of the Kingdom, Eerdmans, Grand Rapids, 1950

Morris, Leon, New Testament Theology, Zondervan, Grand Rapids, 1986

Ryrie, Charles, Biblical Theology of the New Testament, Moody Press, Chicago, 1959

Stanley, Charles, The Wonderful Spirit Filled Life, Nelson. Nashville, 1992

Zuck, Roy, editor, A Biblical Theology of the New Testament, Moody Press, Chicago, 1994

 

План на темите за изучаване

 

1. Въведение в курса

            a. История и развитие на новозаветното богословие

            b. Откровението в Новия завет

2. Богословие в синоптичните евангелия

            a. Личност и дело наХристос

            b. Човешки син

            c. Божи син

            d. Евангелие на Царството

            e. Святият Дух

3. Богословие на евангелието и посланията на Йоан

            a. Христологията в евангелието на Йоан

            b. Обещанието наСвятия Дух

            c. Богословски теми в посланията на Йоан

                        1. Вечен живот

                        2. Антихрист

                        3. Грях

                        4. Християнският живот

4. Богословие на Деяния на апостолите

            a. служението на Святия Дух

            b. Църквата

            c. мисията на църквата

5. Богословие в посланията на апостол Павел

            a. Христологията

            b. Спасение

            c. Църквата

            d. есхатологията

            e. Християнският живот

6. Богословие в посланието до Еврейската църква

            a. величието на Бога

b. Христология

            c. Вяра и християнски живот

7. Богословие в пастирските послания (Яков, Петър, Юда)

8. Богословие в Откровението на ИсусХристос

9. Проблемът за единството и различията в Новозаветния канон