Психология на религията

Психология на религията

Преподавател: проф. дфн Владимир Градев

Курсът е част от бакалавърската програма "Богословие" и ще се проведе от 05 до 09 октомври от 18:00 до 21:00 часа в сградата на ВДУ "Св. Тривелий". гр. София, ул. „Антим I“ №14, ет. 6

 

         А. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ  ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

Хорариум, акад.часа

Брой

Кредити

 

 

 

седмично

общо

 

 

1.

Лекции

VII

2

30

15

3,5

2.

Упражнения

 

 

 

 

 

2.1.

семинарни

 

 

 

 

 

2.2.

лабораторни

 

 

 

 

 

2.3.

практически

VII

1

15

15

 

3.

Курсов проект

 

 

 

 

 

4.

Текущ контрол

VII

1

2

 

 

4.1.

курсови работи

VII

 

1

1

 

4.2

контролни

VII

 

2

2

 

5.

Изпит

VII

 

1

1

 

 

         Б. АНОТАЦИЯ

         Във всяко човешко общество срещаме религията под определена форма. Психология на религията като наука изучава връзката между  формите под които се проявява религиозността и известните психологически процеси. Основни форми на религиозността са: възгледи (например търсене на смисъл в живота), религиозен начин на живот (например: молитва, медитация, мистика, процесии и т.н.) и религиозни преживявания  или опитности.

Психология на религията като академична дисциплина е емпирична наука, която базира изводите си върху материал от наблюдения. Този материал се изследва, анализира и тълкува от гледна точка на различните известни теории. Въпреки това все още е много трудно да се изследват тези процеси и да се отговори еднозначно на въпроса: Какво е религията всъщност? Една от най-важните причини е, че религията е част от най-личната и интимна сфера на човешкия живот и това също трябва да се има предвид при изучаването на психология на религията. Дисциплината е във връзка с  Педагогика, Психология, Педагогическа психология и Социология.

 

В. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

         В.1. ЛЕКЦИИ (основната тема на няколко последователни лекции е надебелена, подтемите са курсив)

Тема №

Наименование на темата

Хорариум, акад. часа

1.

Религия. Какво е психология на религията? Предмет на изучаване.

2

2.

Кратко историческо въведение в дисциплината психология на религията.

2

3.

Религия като социален феномен в обществото. Символи. Строеж и функция на групата. Процесът на присъединяване към група.

2

4.

Разновидностите на религиозния опит. Форми на религиозното преживяване. Психологията на религията на Уилям Джеймс.

2

5.

Мистика и мистичен опит. Определение. Критерии. Интензивни преживявания. Мистика и патология

2

6.

Екскурс: Християнската мистика.

2

7.

Човешко развитие и религиозност. Стадии на религиозна зрялост. Изследването на Ерик Ериксон на Лутер.

2

8.

Що е вяра? Елементи на вярата. Вяра и суеверие. Индивидуализиране на вярванията

2

9.

Развитие на представи за света и Бога. Представи за света и тяхното развитие (примери от изследвания). Представи за Бога (примери от емпирично изследване). Изводи.

2

10.

Психологията като религия:, психично и духовно, self-help, алтернативни психологии: Маслоу, Гроф

2

11.

Психоанализата на Зигмунд Фройд. Специално разглеждане на възгледите на Фройд относно религията.

2

12.

Развитие на аналитичната психология на Карл Густав Юнг. Типология на личността. Процес на индивидуализация.

2

13.

Принос на религията за психичното здраве на човека. Помага ли вярата в Бога за по-добро отношение към живота и начин на живот? Връзката между религия, религиозност и психично здраве.

2

14.

Пример на едно изследване: Религиозност и депресия. Религиозна меланхолия: акидия

2

15.

Религиозният фанатизъм и фундаментализъм: психологически анализ

2

 

В.2. УПРАЖНЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКИ:

По време на семестъра се предвиждат  четири практически упражнения в две малки групи по следните  теми.

Тема №

Наименование на темата

Хорариум, акад. часа

1.

Диалектична теология и психология на религията: Възгледите на Карл Барт, Дитрих Бонхофер и Паул Тилих.

4

2.

Религиoзният опит. Форми на религиозния опит. Изучаване и анализ на конкретни примери.

4

3.

Религия от гледна точка на психологията на личността: религия и психология. Психоанализата на Зигмунд Фройд.

4

4.

Психологията като религия: основни направления. Психология и New Age.

3

В.3. КУРСОВА РАБОТА - Предвижда се по време на семестъра разработване на  курсова работа  в рамките на 5 стр. върху тема от изучаваната  дисциплина след съгласуване с преподавателя.

В.4. ТЕКУЩ КОНТРОЛ – всеки студент трябва да предаде две кратки (2 стр.) писмени работи по тема определена и съгласувана с преподавателя в началото и към края на семестъра. Едната писмена работа може да бъде заместена от изнасянето на кратка лекция пред курса по определена тема и дискусия.

В.4.3. Други форми на контрол

По време на лекции и упражнения се установява контакт с аудиторията чрез контролни въпроси, преговор на изучен материал, поставяне и решаване на учебни ситуации.

В.5. ИЗПИТ.

Изпитната процедура включва писмено развиване на теоретични въпроси и разрешаване на практически задачи от съдържанието на учебната програма по дисциплината, както и кратък устен изпит върху предадената курсова работа. Крайната оценка (100%) се определя на базата на оценката от курсовата работа (50%) и оценката от изпита (50%).

 

Г. ЛИТЕРАТУРА

Г.1. Основна

Владимир Градев, Това не е религия

Уилям Джеймс, Разновидностите на религиозния опит

Ерик Ериксън, Идентичност: младост и криза

Зигмунд Фройд, Тотем и табу

Зигмунд Фройд, Бъдещето на една религия

Зигмунд Фройд, Човекът Мойсей и монотеизмът

Карл Густав Юнг, Психология и религия

        

Г.2. Допълнителна

Владимир Градев, „Разклоняващите се пътеки на Жак Лакан”, в Език и литература, 1998/1.

Станислав Гроф, Психология на бъдещето

Ейбрахам Маслоу, Мотивация и личност

Елизабет Рудинеско, Мишел Плон, Речник по психоанализа

Паул Тилих, Мъжеството да бъдеш

Виктор Франкъл, Човекът в търсене на смисъл

Ерих Фром, Догмата за Христос