Въведение в специалността

Въведение в специалността

Лектор: Д-р Марияна Филипова

Искате ли да се запознаете с най-новите и най-ефективните методи на учене и обучение в световен мащаб?

Ако желаете да научите нещо повече за mind mapping , мнемоника, сугестопедия, Фон Ресторф ефект, скоростно четене и други иновативни техники за учене и обучение и сте любопитни да разберете как деца на десет годишна възраст непринудено се научават да говорят на пет езика и да четат книга за тридесет секунди, станете част от курса

Въведение в Специалността

Време на провеждане за всички желаещи студенти: 19.10, 20.10 и 23.10.2015г.

Отворени врати за всички преподаватели от ВДУ „Св. Тривелий“ : 20.10.2015г

На Вашето внимание е пълната програма на курса.

ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ на тел. 029571115

Тематично и часово разпределение

19.10.2015

18:00 - 19:20               Кратко представяне и запознаване със студентите

 1. Как да организираме обучението си? / лекция/
 1. Целеполагане
 2. Организация на времето / Time management/ -

2.1.          Проява на инициативност, действеност, отговорност, увереност, постоянство, усърдие

2.2.          Справяне с отлагането

 1. Правилен подход към обучението – позитивизъм /християнска среда, положителна нагласа водят до академично, личностно и духовно израстване/
 2. Средства, чрез който да постигнем учебна организация – Know how? на процеса на обучение

Важно е да знаем какво целим и как да го постигнем при наличието на фактори като условия, време, познания, ресурси и др.

 1. Какви знания е нужно да притежаваме, за да постигнем организация в обучението си?
 1. Как да се снабдим с необходимите ни ресурси –

1.1.           Лекции, учебни материали, помощна литература и др.

1.2.           Ползване на библиотека / електронна и статична/

1.3.           Използване на компютърна техника / MS office, e-mail, internet, on-line материали – видео, презентации, книги, доклади и т.н./

1.4.           Други източници – комуникация с колеги и приятели, телевизионни образователни програми, печатни медии и др.

 

 1. Какви практически умения са ни необходими за да се обучаваме качествено?
  1. Водене на записки /линейни, графични – mind mapping/
 1. Писане на академични текстове / резюме, есе, курсова работа/

Тънкости:

2.1.           Теза / основна идея на писмената работа/

2.2.           Структура /увод, изложение и заключение/

2.3.           Абзаци / идеи, мисли в защита на тезата/ брой и съдържание

2.4.           Аргументация / примери, собствени изследвания, изказване на мнение, обосновка/

2.5.           Обобщение / особености на увода и заключението/

2.6.           Библиография / стандарти на български и на английски език/

2.7.           Spelling check

2.8.           Софтуер за плагиатство

 

Почивка 20 мин.

19:40 – 20:20

 1. Компютърна текстообработка

3.1.         MS Word, MS Power Point

3.2.         Специализиран софтуер:

-          Софтуер за изучаване на библията

-          Софтуер за систематизиране на учебно съдържание /Blendspace/ https://www.youtube.com/watch?v=sTSIirFZ6bg

-          Софтуер за mind mapping

-         Тренажори  за бързо четене http://www.spreeder.com/

-         Други ресурси / на английски език , и необходимостта от познания по чужд език за цялостно израстване и лесен достъп до най-новото и най-доброто/  - тренажори за изучаване на чужда езикова лексика.

 

Почивка 10 мин.

20:30 – 21:00

Въпроси, упражнение, дискусия, обобщение.

За финал – към какво се стремим и имат ли граници човешките възможности?

Японска шишида и състезание по мета четене

https://www.youtube.com/watch?v=zXpX2bQ8eF4

 

20.10.2015

Лекция с присъствие на колегията

18:00- 19:40

 1. Концепция за постигане на цялостна ефективност в обучението
  1. Смисъл на обучението

1.1.           Търсене на смисъла в себе си – мотивация и само мотивация

1.2.           Къде сме ние и към какво се стремим?

Японска шишида и състезание по мета четене

https://www.youtube.com/watch?v=zXpX2bQ8eF4

 

1.3.           Поставяне на дългосрочни цели

1.4.           Обзор на обучението /планиране, изграждане на представа за цялото – сугестология и сугестопедия, и разделянето му на по-малки части, селектиране / метод на Златното сечение/ приоритизиране и обобщение.

1.5.           Приложимост / Като знам и мога, как мога да го приложа? Какво мога за да направя? Какво мога аз да създам и да дам още от себе си, за да успея? - елемента на самокритиката.

 

 1. Техники и методики / начини/ за постигане на ефективно обучение.
  1. От моментен ефект на запомняне / краткосрочна памет/ към „банка знания“ / дългосрочна памет/
  2. Дветете мозъчни полукълба и техните възможности

2.1.           Скала на вниманието / моменти на повишение и занижение/ - техника на начало и край

2.2.           Повторения за дългосрочно запаметяване – брой и начини

2.3.           Прецизирането на материята в дълбочина 

- метода на Златното сечение в конкретика или съотношението 80% - 20%

пресъздаване на материята – линейно и графично

2.4. Подход от цялото към частите му, цялостно възприемане  на нещата – метода на Д-р Лозанов и ползите от сугестопедията.

2.5.           Моментът на изненадата или Фон Ресторфф ефектът

2.6.           Мнемоника

 

Почивка 20 мин.

 

20:00 – 21:00

2.7.         Mind mapping – метода на Тони Бюзан

-          Какво представлява?

-          Ползи от него?

-          Как да го използваме? Прашила или свобода на избора?

-          Онагледяване на тема, подтема, систематизиране на съдържание, изваждане на най-важното

-          Изучаване на мисловните карти за дългосрочни знания

Видове мисловни карти: от лекцията до цялата наука,

Мисловна карта на цяла книга и познания по диагонално четене

-          Софтуер за систематизиране на учебно съдържание /Blendspace/ https://www.youtube.com/watch?v=sTSIirFZ6bg

-          Софтуер за mind mapping

-         Тренажори  за бързо четене http://www.spreeder.com/

 

Поставяне на задачи за самостоятелна работа върху материята за 23.10.2015г.

Колегите: Ако желаят да ги изпълнят колегите ги изпращат на e-mail посочен от мен за коментар и корекция. Също и за въпроси и задачи в дългосрочен план.

 

23.10.2015г

Студентите: Носят изпълнението им за споделяне на вижданията си и обмяна на опит. Коментари и корекции. Допълнителни задачи и практика.

Групова работа и ползи от груповата работа:

-         Работа в екип и взаимопомощ

-         Идейност на екипите и силата на колективната единност

-         Групов проект

-         Ефективна комуникация

-         Екипни дейности – brain storming

-         дискусия

-         възникнали въпроси по време на работа

-         обмяна на опит и идеи, взаимно допълване

-         обучение, чрез преживяване / впечатления, съпреживяване на обучението/

Поставяне на курсова задача / формат и срок за изпълнение/