Курс Критическо мислене

Курс Критическо мислене

преподавател: доц. д-р Паруш Парушев

Курсът ще се проведе на 14.10.2016 г. (петък) от 18 до 21 часа, на 08.10.2016 г. (събота) от 09 до 17 часа и на 09.10.2016 (неделя) от 13 до 17 часа в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“ на ул. „Антим І“ №14, ет. 6.

За повече информация тел. 029571115 info@trivelius.com

 

АНОТАЦИЯ

Този курс предполага задълбочено изучаване на процеса на критическо мислене. Едно възможно академично определение на критическо мислене е следното:

          Критическото мислене е целенасочено самостоятелно съждение, с което се интерпретират, анализират, оценяват, обясняват и изясняват взаимоотношенията на фактологичните, концептуалните или контекстуалните предположения, на базата, на които е основано самото съждение.[1]

          Това доста сложно и даже тромаво определение помага да се разбере, че да се мисли критическо означава да се прилагат съзнателни усилия да се оценява постоянно (с внимание даже към детайлите) както процеса на нашето собствено мислене, така и на мисленето на другите. Целта е да се постигне по-добро взаимно разбиране: не само да се слуша, но и да се чуе събеседника или опонента. Независимо от думата „критичен” в названието на тази дисциплина, критическото мислене предполага положителна аналитична нагласа на ума: аналитично, структурно, логично, аргументирано, обосновано, информирано мислене.

          В този курс ще се опитаме да формулираме основните стъпки при формирането на такава нагласа. За целта ще разгледаме специфични умствени операции или интелектуални качества, всяко, от които предполага анализ и оценка.

          Лекторът по този курс е убеден, че критическото мислене е умствена нагласа. Това е подход, а не алгоритъм. В този смисъл няма само един „правилен” начин на критическо мислене. В курса ще бъдат разгледани и сравнени поне два принципно различни подхода за анализ и комуникация на съждения.

          Курсът е с практическа насоченост. Специално внимание ще бъде отделено на приложения на критическо мислене в богословските дисциплини за ефективно прочитане на текстове и при подготовка на академични теми.

 

          Курсът Критическо мислене е базова дисциплина в англо-американската образователна система за получаване на Сертификат или Бакалавърска степен по хуманитарни дисциплини. Този курс ще помогне на студентите да се запознаят с различни подходи за ефективна аргументация и анализ на съждения.

 

Цел на курса:

          Курсът е въведение към формално и неформално обосноваване на съждения и тяхното приложение при аргументиране, анализ и критика на убеждения и системи от убеждения със специално внимание към дедуктивните, индуктивните и хипотетичните методи на обосноваване на съждения. Отчитайки практическата насоченост на курса, голяма част от преподаването на материала ще бъде индуктивно чрез анализ и оценка на конкретни текстове.

          Една допълнителна задача на курса е да разшири и задълбочи познанията и практическите навици на бъдещите църковни служители при интерпретация на Библията, при изучаване на богословски дисциплини , за подготовка на проповеди и апологетична полемика.

Очаквани резултати

          Студентите ще се научат да прилагат аргументирани рационални подходи за обосноваване на съждения (в частност, дедуктивни, индуктивни и хипотетични). Цел на курса е да се научат също да „претеглят” аргументите на опоненти и събеседници и да намират скрити предпоставки. Получените знания и умения ще са полезни при четене на текстове, при писмено или при устна аргументация, при подготовка на богословски изследователски проекти.

 

Допълнителни изисквания към курса

                Няма специални изисквания към предварителна подготовка за този курс. Курсът може да бъде изучаван самостоятелно, но е естествена надстройка на курсове като Увод във философията, Психология или Светоглед.

Библиография:

Библия.

  1. Adler, M. and C. van Doren, How to Read a Book , Simon&Schuster, 1994.
  2. Льозер, Ф., Как да четем рационалн, ДИ “Техника,” 1979.
  3. Murphy, Nancey, Reasoning and Rhetoric in Religion, TPI, 1994, 2004.
  4. Parushev, P. R.                ‘Convictions and the Shape of Moral Reasoning,’ in Parush R. Parushev, Ovidiu Creangă, Brian Brock, editors, Ethical Thinking at the Crossroads of European Reasoning,              Proceedings of the 3rd Annual Theological Symposium of the International Postgraduate Theological Fellowship, February 14-16 2007 (Prague, CZ: IBTS Publisher, 2007) in IBTS Occasional Publications Series, volume 7, 26-44.
  5. Parushev, P. R. ‘East and West: A Theological Conversation,’ in JEBS vol. 1 # 2 (2000) 31 – 44.
  6. Stone, Howard W., and James O. Duke, How to Think Theologically, Fortress Press, 1996.
  7. Toulmin, Stephen E., The Use of Argument. Updated edition.  CUP, 1958, 2003.
  8. Луис, К.С. Обикновено християнство или Отвъд личността, ИК „Нов човек”.
  9. Джеймс Сайър, Защо изобщо да вярваме в нещо, ИК „Нов човек”.