История на философията

История на философията

Заповядайте на курса "История на философията" с преподавател проф.Паруш Парушев в град София! Той ще бъде с нас от 9 март до 12 март 2020г. от 18 часа до 21 часа.Таксата за слушатели е 30лв.

 

 

Съдържанието на учебната дисциплина „история на философията” дава възможност студентът да се запознае с основните достижения на културната и философска традиция и да се стимулира формирането на познавателен интерес на студентите. Изложени са основните философски идеи и школи, като специално място е отделено на християнската философия и на връзката между философия и теология.
Разгърнатият философски дискурс създава предпоставки за формиране на творческо мислене у студентите, за разширяване на границите на себепознанието в личен и исторически план.

Основни теми:
Предмет и функции на философията
Категориални измерения на философския език (Философски школи и традиции. Философски системи)
Философски методи
Битие. Учение за битието - онтология
Битието на Бога
Познанието. Учението за познанието - гносеология
Проблема за истината
Познание и практика
Човекът. Философска антропология. Човешката свобода
Човекът и обществото. Социална философия
Аксиология – учение за ценностите
Философия на историята
Историческо развитие на школите и основни представители (Милетска школа.Философските идеи на Питагор, Хераклид, Демокрит, Емпедокъл и Протагор)
Философията на Сократ
Философията на Платон
Философията на Аристотел
Християнска философия – ранни представители
Средновековна християнска философия – Августин, Боеций, Схоластици, Анселм Кентърбърийски, Пиер Абелар, Тома Аквински, Джон Дън Скот, Уйлям Окам
Ранен модернизъм (1600 - 1800) – Декарт, Лок, Спиноза, Лайбниц, Хюм и Кант
Късен модернизъм (ок. 1800 – ок. 1960) – немски идеализъм и Хегел, прагматизъм (Уйлям Джеймс), феноменология (Хусерл), екзистенциализъм (Киркегор и Ницше),Джон Стюърт Мил и утилитаризма, Марксизъм
Съвременна философия (след 1960) – Хайдегер, Витгенщайн, Дерида, Хабермас, Куайн, Гадамер, Рикьор

Библиография:
Иванов З. Въведение във философията на историята. В. Търново, 1995.
Кант И. Критика на чистия разум. София, 1992.
Марков, С. Увод във философията. В. Търново, 1996.
Ръсел, Б. История на западната философия. София, 1994.
Ц. Бояджиев, Студии върху средновековния хуманизъм, С, 1988
Ц. Бояджиев, Августин и Декарт, С, 1992.
Тотьо Коев, Въведение в християнството, С, 1992
Тотьо Коев, Димитър Киров, Кратка богословска енциклопедия
Е. Жилсон, Християнската философия
Иванка Райнова: От Хусерл до Рикьор, С.,1993