МП История, политика и религия

Магистърската програма История, политика и религия е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята и религията. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, историята и ролята на религиите в националната и световна политика са едни от най-актуалните и дискутирани проблеми в съвременния свят. Поради своя интердисциплинарен характер, в програмата се предлагат магистърски курсове, освен от департамент История и от други департаменти в НБУ.

Програмата съчетава възможностите за получаване на задълбочени познания по ключови и дискусионни проблеми на историческото развитие и прагматично, професионално насочено обучение.

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на историята и религията. Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Студенти, които имат завършена бакалавърска степен по Теология от ВДУ Св. Тривелий, БА Логос, Обединен богословски факултет или на който и да е от факултетите на ВЕБИ, трябва да запишат 3 (три) семестъра в бакалавърската програма по История на НБУ и след това могат да запишат магистратура.

Магистърската програма История, политика и религия е с продължителност 3 (три) семестъра. От тях един семестър може да се изучава във ВДУ Св. Тривелий, втори и трети семестър в НБУ. Третият семестър е специализация по Ваш избор.

Три са специализациите, предлагани от програмата. Това са: Епохи на преход; Религията в историята и Публични и социални политики – история и съвременни проблеми. Така студентите придобиват Квалификация: магистър по история; Специализация: Религията в историята (или Епохи на преход или Публични и социални политики); Специалност: История

Студентите се дипломират след защита на магистърска теза или държавен изпит.

Прагматична насоченост на тази програма прави завършващите я студенти конкурентоспособни на трудовия пазар.

Завършилите могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавни и общински администрации; да работят като експерти в научноизследователски центрове; учители и директори на училища; социални служби, капелани.

І семестър: Богословие във Висше духовно училище Св. Тривелий

II семестър: История в Нов български университет

Дисциплини: Класическото наследство и средновековната държава в Европа, Общество, институции и власт, История на социалните и икономическите идеи, Европейското културно наследство – сравнителен поглед, Европейски измерения на модерните политически идеи в България ХІХ-ХХ в., Еволюция на социалната държава в Западна Европа и Северна Америка, XIX-XX век., Корени и практики на тоталитаризма

III семестър: специализация по ваш избор в Нов български университет

Специализация: Епохи на преход

Дисциплини: Античната наука и култура през Средните векове, Просвещението и създаването на модерния свят, Правовата държава – принципи и практика, Създаване на съвременното политическо статукво, Геополитика и дипломация, Развитие на религиозните права в България. Европейски паралели, Права на човека: църковно – правни аспекти

Специализация: Религията в историята

Дисциплини: Развитие на религиозните права в България. Европейски паралели, Права на човека: църковно – правни аспекти, Ислямът на Балканите, Религиите и комунистическите режими, Българската държава и етнорелигиозните общности, Сблъсъкът на цивилизациите – мит или реалност, Религия и национална сигурност, Историческа антропология, Просвещението и създаването на модерния свят.

Специализация: Публични и социални политики – история и съвременни проблеми

Дисциплини: Управление в публичния сектор, Висша администрация, Форми и практики на социално изключване, Взаимодействие на публичната администрация със структурите на гражданското общество, Институции и механизми на социалната политика, Правовата държава – принципи и практика, Практики в местното самоуправление.