МП Социално предприемачество и управление на социални организации

Развитието на социалното предприемачество днес и в цял свят е доказателство за успешното внедряване на промени и подобрения в социални области като образование, околна среда, доброволчество, бедност, здравеопазване и т.н.

Вдъхновени от приложимостта и актуалността на социалното предприемачество, Висшето духовно училище „Свети Тривелий“, съвместно с екипа на The Business Institute разработват

 

Магистърска програма по Социално предприемачество и управление на социални организации

Програмата отговаря на острата нужда от социално предприемачество в съвременния социален бизнес и общество, и предизвикателствата, пред които те са изправени. Създадена да подпомага новото поколение социални  иноватори да реализират собствените си мисии, ценности и идеи посредством социално предприемачество и тяхното динамично въздействие, програмата:

  • Съдържа всички инструменти за развитие на целия спектър на социалния бизнес и управлението на организации с нестопанска цел.
  • Задълбочен фокус върху развитие на умения за социално предприемачество, управление на социален бизнес и социални иновации. Предоставя разбиране в дълбочина на уменията и познанията, необходими за разрешаване на проблеми, допринасяне с идеи и предложения на решения за организации с нестопанска цел.
  • Включва изцяло практични модули, основани на реални социални казуси - съвместно с избрани организации, както и поредица от интерактивни бизнес симулации.
  • Практичeн подход на преподаване – използване на най-съвременните концепции, практики и бизнес инструменти в сферата на социалното предприемачество и социалните иновации и се базира на интерактивен подход на преподаване и учене.
  • Обединява екип от практици с богат опит в социалната сфера от България и чужбина.

Фасилитаторите и гост-лекторите от чужбина са успешни мениджъри от социалната сфера, стартирали и управлявали социални организации на локално и международно ниво. Те ще бъдат в постоянен диалог с участниците, ще разискват и решават казуси, ще предлагат решения, ще дават ценна обратна връзка, ще споделят опит.

  • Включва споделяне на знания и опит между участниците, фасилитаторите и гост- лекторите и създаване на устойчиви професионални контакти и работа в групови проекти по реални казуси в социалната сфера.

 

Срок на обучение: година и половина, 3 семестъра

 

1. Стратегии и позициониране в социалния бизнес

Спектър на социалния бизнес – дружества с нестопанска цел, стопански дружества със социални цели и социално предприемачество; пазарно позициониране и поведение на различните социални бизнеси; дарения, филантропия и социално предприемачество – подход и финансиране на различните социални бизнеси; бизнес модели при различните социални бизнеси.

 

2. Анализ и оценка на идеи за социален бизнес

Генериране на идеи за социален бизнес; подход и фактори за анализ и оценка на нови идеи за социален бизнес; източници на успех на идеите за социален бизнес; моделиране и позициониране за успех на идеите.

 

3. Социални иновации

Социални проблеми и оценка на техните решения; примери и илюстрации на социални иновации; бизнес модели и моделиране на социалните иновации; търсене на възможности за социални иновации (работа по казуси).

 

4. Маркетинг и набиране на средства

Елементи на маркетинг микса; обвързване между социални цели, мисия, цели и маркетинг план; извеждане на предложение за стойност за отделните таргет сегменти; стратегии, подход и техники за набиране на средства от отделните таргет сегменти.

 

5. Правни рамки и аспекти на социалния бизнес

Дружества със стопанска цел – учредяване, финансиране, управление и правни особености; дружества с нестопанска цел – учредяване, финансиране, управление и правни особености; данъчно облагане и аспекти на различните дружества; правни анализ, оценка и избор на дружество за социален избор в зависимост от позициониране, финансиране и управление на дружеството.

 

6. Лидерство и мениджмънт умения

Социални стилове и повишаване на ефективността на комуникацията; лидерски стилове и въздействие върху изпълнението на работaта, мотивацията и климата в екипа; делегирането като мотивираща сила за по-добро представяне; оценка на представянето, напътстване и развиване на служителите.

 

7. Управление на екипи

Основни принципи в управлението на служители; организиране работата на екипа и фази в развитието на екипа; функционални и екипни роли – задаване на ясни роли и отговорности; стимулиране и мотивиране на служителите; поставяне на цели и даване на обратна връзка за изпълнението.

 

8. Финанси на социалния бизнес

Основни термини и финансови отчети – илюстрация на логиката и основните принципи в счетоводството; специфики на финансовите отчети, показателите и логиката в нестопанския сектор; анализ на резултатите – използвани подход, логика, показатели и интерпретация; финансово планиране и бюджетиране – изготвяне и анализ на финансов план на проект за социален бизнес.

 

9. Изготвяне и защита на проект (магистърска теза) в социалния бизнес

 

Таксата е 1800лв. ( 20% отстъпка при предварително плащане)

 

The Business Institute катализира и развива мениджмънт умения чрез преживяване, учене през реалната практика и обучение със силна практична приложимост. В основа на философията на The Business Institute са: споделянето на опит с практици от бизнеса в България и чужбина и търсене на връзка с реалната практика на местно и глобално ниво.

 

За повече информация и записване:

тел: 02 / 9571115, 0884 296777

 e-mail: info@trivelius.com

Адрес: гр. София, ул. „Антим І“ № 14, ет. 6

Facebook: Висше духовно училище “Св. Тривелий”

www.trivelius.com