Професионална квалификация “УЧИТЕЛ ПО РЕЛИГИЯ”

 

Срок на обучение: 1 година, 2 семестъра

 

Целта на обучението на студентите за получаване на професионална квалификация “Учител” е създаване на висикоквалифицирани кадри, които са подготвени теоретически, методически и практически да осъществяват преподавателска дейност в основни, средни, профилирани и професионални гимназии в областта на Религия и Богословие.

 

Педагогическата, психологическата, методическата и практическа подготовка на бъдещите учители е насочена към овладяването на:

- Педагогическите и психологическите дисциплини, които разкриват основите и особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на учениците в различните възрасти и степени на обучение.

- Основите на съвременните образователни технологии за работа в началното и средното образование;

 

Завършилите студенти ще придобият умения за общо дидактически анализ на урока, да ръководят учебен процес с оглед на съвременните изисквания за оптимизация на урока, да усъвършенстват структурата на урока, методите и формите на обучение, да провеждат разнообразни извънкласни форми на работа и да използват съвременни технически сред- ства за обучение.

 

Реализация на завършилите специалността:

Завършилите имат правоспособност да работят като:

- начален учител;

- детски учител;

- учител в средно училище, профилирани и професионални гимназии;

- педагогически съветник;

- домашен възпитател;

- ръководител на държавни и частни специализирани учебни заведения.

 

Получената професионална квалификация дава възможност на завършилите студенти да извършват и друга научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, както и в различни институции, които имат образователно-просветни функции.

 

Обучението се провежда вечерно - една седмица в месеца.

 

УСЛОВИЯ за записване:

Кандидатите трябва да имат Диплома за завършена степен Бакалавър или Магистър.

 

Такса семестър: минимална работна заплата (510 лв.) ( 5% отстъпка при предварително плащане)