МП Библейско тълкуване

Програмата е предназначена за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, които имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от много добър (4.50). За кандидатите, които нямат богословско образование (неспециалисти), е необходимо да изкарат подготвителен модул в рамките на един семестър (общо 7 курса). Програмата продължава три семестъра за специалисти и четири семестъра за неспециалисти, като през последния семестър се пише магистърска теза.

 

І. Херменевтичен модул

Историко-критически методи за тълкуване на Библията

Литературна, реторическата и каноническа критика в библейското тълкуване

Тълкуване на Стария Завет от новозаветните автори

Тълкуване на Библията в ранната Църква и в епохата на Реформацията

 

ІІ. Старозаветен модул

Старозаветни законови текстове

Старозаветни наративни текстове

Старозаветни пророчески текстове

Старозаветни поетически текстове

Старозаветни премъдростни текстове

Божият народ, Израил и Църквата

 

ІІІ. Новозаветен модул

Текстове от синоптичните Евангелия

Текстове от Евангелието и посланията на ап. Йоан

Текстове от Деяния на апостолите

Текстове от Павловите Послания

Текстове от съборните Послания и Посланието към евреите

Текстове от Откровението на ап. Йоан

Развитие на месианската идея в Библията

Новозаветен гръцки за напреднали – І част

Новозаветен гръцки за напреднали – ІІ част

 

ІV. Исторически  модул

Църковна история

Рим и Палестина през новозаветния период (І век сл. Хр.)

Развитие на ранната Църква през І век сл. Хр.

Богослужение и организация на ранната Църква (І-ІІІ век)

Отношението Църква – държава през І-V век сл Хр

История на християнството в България

V. Магистърска теза

Подготвителен модул

Въведение в Стария Завет

Въведение в Новия Завет

Догматическо богословие

Обща история на Църквата

Херменевтика

Философия

Старозаветно богословие

Новозаветно богословие

Въведение в библейски еврейски език (избираем)

Въведение в новозаветен гръцки език (избираем)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такса семестър - 510 лв.

( 5% отстъпка при предварително плащане)