Висше духовно училище „Свети Тривелий“ предлага набор от програми в катедрата по християнско консултиране, включително сертификационни програми и магистърска програма. Всяка програма обхваща набор от теми, подходящи за фокуса на курса, обхващащи теоретични и практически аспекти и преподавани от квалифицирани български и международни преподователи.

Душегрижителство – част 1

Прием
Научна степен
Сертификат
Продължителност
2 семестъра – по един курс на месец
Описание на програмата

в партньорство с Grace Ministries International

Тази програма дава на студентите умения в християнското консултиране с акцент върху практическите умения в консултирането за саморазвитие, подобряване на междуличностните отношения, брака и здравословната сексуалност.

Програмата се фокусира върху ключовите християнски аспекти на идентичността в Христос, централното място на кръста, закона и благодатта, разкаянието и предаването, прошката, освобождението, съзависимостта, вината и срама. Чрез изучаването на тези теми се развива личното познаване на Бог и практическите умения в консултирането.

Прием

Душегрижителство – част 2

Прием
Научна степен
Сертификат
Продължителност
2 семестъра – по един курс на месец
Описание на програмата

в партньорство с Grace Ministries International

Тази програма се основава на знанията от Душегрижителство – разменен живот (част 1) и развива разбирането на процеса на консултиране и библейските принципи на християнското консултиране на практика.

Програмата използва видео сесии от Grace Ministries International с девет реални психотерапевтични консултации. Студентите наблюдават и обсъждат уменията и техниките, използвани от терапевта, и стъпките на промяна, които водят до възстановяване.

Прием

Семейни отношения и брачно консултиране

Прием
Научна степен
Сертификат
Продължителност
2 семестъра – по един курс на месец
Описание на програмата

Тази програма дава на студентите разбирането и уменията да съветват, екипират и помагат на семейни хора в трудното и важно предизвикателство на брачните и семейни отношения.

Тази програма развива разбиране за динамиката на семейния живот и взаимоотношенията в християнски контекст, включително изследване на въздействието на семейните отношения върху положителното развитие на индивида. Включва темите за предбрачните връзки и брачните проблеми.

Прием

Родителски Отношения

Прием
Научна степен
Сертификат
Продължителност
2 семестърa – по един курс на месец
Описание на програмата

Тази програма дава на студентите разбирането и уменията да съветват, екипират и помагат на родителите в трудното и важно предизвикателство на родителството.

Студентите изучават психологическото развитие и проблемите, които могат да възникнат в детството и юношеството, както и стиловете на родителство и взаимоотношенията между родители и деца. Изучаването е в контекста на християнския живот и идентичност.

Прием

Духовно развитие и християнско консултиране

Прием
Научна степен
Mагистър по теология (практическа теология)
Продължителност
2 семестъра – по един курс на месец
Описание на програмата

Тази програма дава на студентите практическо обучение за съветване в областта на личностното израстване, за водене на другите към по-дълбоко преживяване на Бога и за предоставяне на психологическа подкрепа за хора, които преминават през криза или са в нужда на подкрепа.

Интердисциплинарна програма, обхваща богословието, философията и психологията. Тя е насочена към разбиране на духовните ценности, добродетели и силни страни на личността и намиране на начини за тяхното подобряване. Програмата съчетава теоретични познания с практическо обучение.

Прием

Логотерапия и екзистенц анализ

Прием
Научна степен
магистър по теология (практическа теология)
Професионална квалификация
Консултант по духовно развитие, Консултант по логотерапия
Продължителност
2 семестъра (с предварително обучение в специалността) или 3 семестъра (без предварително обучение в специалността), (неделя и понеделник, веднъж месечно)
Начин на дипломиране
защита на дипломна работа
Описание на програмата

Тази програма има за цел да запознае студентите с психотерапевтичния подход:  Логотерапия и екзистенц анализ. Той е разработен от проф. Виктор Франкъл, за лечение на човешката душа, основан на теорията, че основната мотивация в човешката природа е търсенето на смисъл в живота.

Студентите се учат да прилагат теорията на логотерапията в собствения си живот, да търсят смисъл и да изграждат психично здраве и устойчивост. На свой ред студентите след това се научават да консултират и да се грижат за другите, използвайки логотерапевтични принципи и техники.

Има опция за обучение до майсторско ниво чрез партньорство с Българската асоциация по логотерапия и екзистенцанализ.  Издава се удостоверение за професионална дейност (психотерапевт по логотерапия).

Прием