Висше духовно училище „Свети Тривелий“ предлага три програми в катедрата по теология: едногодишна програма, бакалавърски степен и магистърски степен. Всяка програма обхваща широк спектър от теми в ключовите дисциплини и включва както теоретични, така и практически аспекти.

Едногодишна Програма по Служение и Богословие

Прием
Научна степен
Тази програма може да бъде призната като кредит за бакалавърска степен по богословие
Продължителност
2 семестъра, всяка вечер една седмица в месеца на живо или онлайн
Описание на програмата
 • Израстване във вярата, разбирането и познаването на Бога.
 • Добра подготовка за служение в църквата и обществото.
 • Анализ на актуални богословски теми.

Учебна програма:

 • Въведение в Стария завет
 • Въведение в Новия завет
 • Въведение в богословието
 • Систематично богословие 1
 • Обща история на църквата 1
 • Въведение в библейската херменевтика
 • Критично мислене
 • Християнство и култура
 • Избираем предмет: Подробен анализ на библейска книга, Християнска етика, Ученичество и евангелизаторство, Богословие на култове и религии, Омилетика, Пастирска грижа
Прием

Бакалавърска програма по богословие

Прием
Научна степен
бакалавър по теология
Продължителност
4 години, всяка вечер, една седмица в месеца на живо или онлайн
Описание на програмата

Бакалавърската програма предлага задълбочени познания в областта на богословието, библейските науки и връзката на християнската вяра със съвременното общество и култура. Курсовете са от следните дисциплини:

Библейско изучаване (Стар и Нов завет)

 • Систематично богословие
 • Обща история на църквата
 • Християнска етика
 • Пастирско богословие
 • Апологетика
 • Омилетика
 • Критично мислене
 • Мисиология и евангелизаторство
 • Библейска археология
 • Патрология
 • Избираеми/факултативни дисциплини

 

Прием

Магистърска програма по богословие

Прием
Научна степен
магистър по теология
Изисквания за записване
бакалавърска или магистърска степен с оценки от 4,5 или повече. Кандидатите без обучение по богословска специалност ще трябва да завършат подготвителни курсове за един семестър.
Продължителност
3 семестъра (4 семестъра при подготвителен модул)
Описание на програмата
 • Херменевтика: Историко-критически методи на библейското тълкуване; Литература, реторика и канонична критика на библейското тълкуване; Старозаветно тълкуване от новозаветни автори; Тълкуване на Библията в ранната църква и в периода на Реформацията
 • Стария завет: старозаветни законови текстове; старозаветни наративни текстове; старозаветни пророчески текстове; старозаветни поетични текстове; старозаветни премъдростни текстове; Божият народ, Израел и Църквата
 • Нов завет: синоптични Евангелия; Евангелие и посланията на апостол Йоан; Деяния на апостолите; Павлови послания; Съборни послания и Евреите; Откровение на Йоан; Развитие на месианската идея в Библията; Новозаветен гръцки за напреднали – Части 1 и 2
 • История: Църковна история; Рим и Палестина в новозаветния период; Развитие на ранната църква през 1в.сл.Хр.; Богослужение и организация на ранната църква; Църковно-държавните отношения I–V в.; История на християнството в България
 • Магистърска теза
 • Подготвителен модул (ако е необходимо): Въведение в Стария завет; Въведение в Новия завет; Систематично богословие; Обща история на църквата; Херменевтика; Философия; Богословие на Стария завет; Богословие на Новия завет; Въведение в библейския иврит (по избор); Въведение в новозаветния гръцки (по избор)
Прием