Вярваме в Единия Истинен, Свят, Жив и Вечен Бог, Който е Дух. Той е Творец, суверен Господ и Съхранител на всичко, видимо и невидимо. Той е безграничен във власт, мъдрост, справедливост, благост и любов и управлява с милост за благото и спасението на човеците, и за слава на Своето Име. Вярваме, че Бог разкрива Себе Си като Свята Троица – Отец, Син и Святи Дух -отличаващи се, но неделими, съвечни и едно в естество, воля и власт.

Вярваме в Господ Исус Христос, истински Бог и истински Човек, в Когото божественото и човешкото естество са съвършено и неделимо свързани. Относно божественото естество, Той е Единородният Син на Бог Отец, съвечен и единосъщен с Отец, Вечното Божие Слово, чрез Когото всичко останало е станало. Относно човешкото естество, Той е Въплътеното Слово, роден от Дева Мария, чрез силата на Святия Дух. За нас и нашето спасение Той се въплъти, живя, пострада, бе разпнат на кръст при управлението на Понтийския Пилат, умря и бе погребан. На третия ден възкръсна от мъртвите, според Писанието, възлезе на небесата и седи отдясно на Отец, откъдето ще дойде отново. Той е вечният Спасител и Ходатай, Който се застъпва за нас, чрез Когото ще бъдат съдени всички и чието Царство е вечно.

Вярваме в Святия Дух, Животворящия Господ, Който е единосъщен с Отец и Сина, Комуто се покланяме и славим наравно с Отец и Сина. Той обвинява света за грях, за правда и съд. Той води човеците, чрез отклик на вяра към Благовестието, до примирение с Бога, спасение и въвежда в общението на Църквата. Той утешава, поддържа и укрепва вярващите и ги води във всяка истина.

Вярваме в Святата Библия на Стария и Новия Завет, която ни разкрива Божието Слово и воля относно всичко, свързано с нашето спасение, и това, което е необходимо за него. Чрез Святия Дух, тя трябва да се приема като единствено истинно правило за вяра и живот. Това, което не е открито или постановено от Светите Писания, не трябва да бъде утвърждавано като принадлежащо на вярата или съществено за спасението.

Вярваме в Едната Свята, Вселенска и Апостолска Църква, която е обществото на всички истински вярващи под господството на Исус Христос. Тя е общението на спасените, където Божието Слово бива проповядвано, чуто, прието и живяно от призвани от Бога човеци, и където тайнствата биват надлежно отслужвани според Христовата заповед. Под водителството и дисциплината на Святия Дух, Църквата съществува за поклонение на Бога, за изграждането на вярващите и за спасението на света.

Вярваме, че всички хора ще застанат под праведната съдба на Исус Христос, както в този свят, така и в Последния Ден. Вярваме във възкресението на мъртвите, на праведните за вечен живот и на нечестивите за вечно осъждане.