Душегрижителство – част 1

Прием
Научна степен
Сертификат
Продължителност
2 семестъра – по един курс на месец
Описание на програмата

в партньорство с Grace Ministries International

Тази програма дава на студентите умения в християнското консултиране с акцент върху практическите умения в консултирането за саморазвитие, подобряване на междуличностните отношения, брака и здравословната сексуалност.

Програмата се фокусира върху ключовите християнски аспекти на идентичността в Христос, централното място на кръста, закона и благодатта, разкаянието и предаването, прошката, освобождението, съзависимостта, вината и срама. Чрез изучаването на тези теми се развива личното познаване на Бог и практическите умения в консултирането.

Прием

Душегрижителство – част 2

Прием
Научна степен
Сертификат
Продължителност
2 семестъра – по един курс на месец
Описание на програмата

в партньорство с Grace Ministries International

Тази програма се основава на знанията от Душегрижителство – разменен живот (част 1) и развива разбирането на процеса на консултиране и библейските принципи на християнското консултиране на практика.

Програмата използва видео сесии от Grace Ministries International с девет реални психотерапевтични консултации. Студентите наблюдават и обсъждат уменията и техниките, използвани от терапевта, и стъпките на промяна, които водят до възстановяване.

Прием

Семейни отношения и брачно консултиране

Прием
Научна степен
Сертификат
Продължителност
2 семестъра – по един курс на месец
Описание на програмата

Тази програма дава на студентите разбирането и уменията да съветват, екипират и помагат на семейни хора в трудното и важно предизвикателство на брачните и семейни отношения.

Тази програма развива разбиране за динамиката на семейния живот и взаимоотношенията в християнски контекст, включително изследване на въздействието на семейните отношения върху положителното развитие на индивида. Включва темите за предбрачните връзки и брачните проблеми.

Прием

Родителски Отношения

Прием
Научна степен
Сертификат
Продължителност
2 семестърa – по един курс на месец
Описание на програмата

Тази програма дава на студентите разбирането и уменията да съветват, екипират и помагат на родителите в трудното и важно предизвикателство на родителството.

Студентите изучават психологическото развитие и проблемите, които могат да възникнат в детството и юношеството, както и стиловете на родителство и взаимоотношенията между родители и деца. Изучаването е в контекста на християнския живот и идентичност.

Прием

Духовно развитие и християнско консултиране

Прием
Научна степен
Mагистър по теология (практическа теология)
Продължителност
2 семестъра – по един курс на месец
Описание на програмата

Тази програма дава на студентите практическо обучение за съветване в областта на личностното израстване, за водене на другите към по-дълбоко преживяване на Бога и за предоставяне на психологическа подкрепа за хора, които преминават през криза или са в нужда на подкрепа.

Интердисциплинарна програма, обхваща богословието, философията и психологията. Тя е насочена към разбиране на духовните ценности, добродетели и силни страни на личността и намиране на начини за тяхното подобряване. Програмата съчетава теоретични познания с практическо обучение.

Прием

Логотерапия и екзистенц анализ

Прием
Научна степен
магистър по теология (практическа теология)
Професионална квалификация
Консултант по духовно развитие, Консултант по логотерапия
Продължителност
2 семестъра (с предварително обучение в специалността) или 3 семестъра (без предварително обучение в специалността), (неделя и понеделник, веднъж месечно)
Начин на дипломиране
защита на дипломна работа
Описание на програмата

Тази програма има за цел да запознае студентите с психотерапевтичния подход:  Логотерапия и екзистенц анализ. Той е разработен от проф. Виктор Франкъл, за лечение на човешката душа, основан на теорията, че основната мотивация в човешката природа е търсенето на смисъл в живота.

Студентите се учат да прилагат теорията на логотерапията в собствения си живот, да търсят смисъл и да изграждат психично здраве и устойчивост. На свой ред студентите след това се научават да консултират и да се грижат за другите, използвайки логотерапевтични принципи и техники.

Има опция за обучение до майсторско ниво чрез партньорство с Българската асоциация по логотерапия и екзистенцанализ.  Издава се удостоверение за професионална дейност (психотерапевт по логотерапия).

Прием

Едногодишна Програма по Служение и Богословие

Прием
Научна степен
Тази програма може да бъде призната като кредит за бакалавърска степен по богословие
Продължителност
2 семестъра, всяка вечер една седмица в месеца на живо или онлайн
Описание на програмата
 • Израстване във вярата, разбирането и познаването на Бога.
 • Добра подготовка за служение в църквата и обществото.
 • Анализ на актуални богословски теми.

Учебна програма:

 • Въведение в Стария завет
 • Въведение в Новия завет
 • Въведение в богословието
 • Систематично богословие 1
 • Обща история на църквата 1
 • Въведение в библейската херменевтика
 • Критично мислене
 • Християнство и култура
 • Избираем предмет: Подробен анализ на библейска книга, Християнска етика, Ученичество и евангелизаторство, Богословие на култове и религии, Омилетика, Пастирска грижа
Прием

Бакалавърска програма по богословие

Прием
Научна степен
бакалавър по теология
Продължителност
4 години, всяка вечер, една седмица в месеца на живо или онлайн
Описание на програмата

Бакалавърската програма предлага задълбочени познания в областта на богословието, библейските науки и връзката на християнската вяра със съвременното общество и култура. Курсовете са от следните дисциплини:

Библейско изучаване (Стар и Нов завет)

 • Систематично богословие
 • Обща история на църквата
 • Християнска етика
 • Пастирско богословие
 • Апологетика
 • Омилетика
 • Критично мислене
 • Мисиология и евангелизаторство
 • Библейска археология
 • Патрология
 • Избираеми/факултативни дисциплини

 

Прием

Магистърска програма по богословие

Прием
Научна степен
магистър по теология
Изисквания за записване
бакалавърска или магистърска степен с оценки от 4,5 или повече. Кандидатите без обучение по богословска специалност ще трябва да завършат подготвителни курсове за един семестър.
Продължителност
3 семестъра (4 семестъра при подготвителен модул)
Описание на програмата
 • Херменевтика: Историко-критически методи на библейското тълкуване; Литература, реторика и канонична критика на библейското тълкуване; Старозаветно тълкуване от новозаветни автори; Тълкуване на Библията в ранната църква и в периода на Реформацията
 • Стария завет: старозаветни законови текстове; старозаветни наративни текстове; старозаветни пророчески текстове; старозаветни поетични текстове; старозаветни премъдростни текстове; Божият народ, Израел и Църквата
 • Нов завет: синоптични Евангелия; Евангелие и посланията на апостол Йоан; Деяния на апостолите; Павлови послания; Съборни послания и Евреите; Откровение на Йоан; Развитие на месианската идея в Библията; Новозаветен гръцки за напреднали – Части 1 и 2
 • История: Църковна история; Рим и Палестина в новозаветния период; Развитие на ранната църква през 1в.сл.Хр.; Богослужение и организация на ранната църква; Църковно-държавните отношения I–V в.; История на християнството в България
 • Магистърска теза
 • Подготвителен модул (ако е необходимо): Въведение в Стария завет; Въведение в Новия завет; Систематично богословие; Обща история на църквата; Херменевтика; Философия; Богословие на Стария завет; Богословие на Новия завет; Въведение в библейския иврит (по избор); Въведение в новозаветния гръцки (по избор)
Прием